Algemene voorwaarden en AVG

Algemene Voorwaarden Praktijk Deknatel

Laatst bijgewerkt op 26-02-2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, transactie en aanbieding tussen Praktijk Deknatel en de klant/opdrachtgever , waarop Praktijk Deknatel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Definities

1.1. Praktijk Deknatel: Praktijk Deknatel, gevestigd te breukenweg 13, 9494 RV YDe , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74920790, of een aan Praktijk Deknatel gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.

1.2. Klant: Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Praktijk Deknatel een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

1.3. Partijen: Praktijk Deknatel en de klant gezamenlijk.

1.4. Overeenkomst: Iedere tussen Praktijk Deknatel en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).

1.5. Overeenkomst op afstand: De overeenkomst betreffende een behandeling die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Praktijk Deknatel, telefonisch, via WhatsApp, of per e-mail.

1.6. Behandeling: De in het kader van de overeenkomst door Praktijk Deknatel te verrichten behandelingen.

1.7. Producten: De in het kader van een consumentenkoop door Praktijk Deknatel aan de klant te leveren zaken.

1.8. Schriftelijk: Naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per telefoon, e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Inspanning Praktijk Deknatel

2.1. Praktijk Deknatel zal de behandelingen uitvoeren volgens het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen behandelplan.

2.2. De behandelingen worden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Praktijk Deknatel levert een inspanningsverbintenis, en het exacte resultaat kan variëren.

2.3. Voorafgaand aan de behandeling zal Praktijk Deknatel de klant relevante informatie vragen voor een deugdelijke uitvoering.

2.4. De klant zorgt voor tijdige verstrekking van alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling.

2.5. Praktijk Deknatel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

Afspraken

3.1. Verhindering voor een afspraak dient de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, aan Praktijk Deknatel te melden.

3.2. Bij niet-nakoming van deze verplichting kan Praktijk Deknatel het gehele of een deel van het tarief doorberekenen.

3.3. Vertraging van meer dan vijf minuten kan resulteren in inkorting van de behandeling zonder wijziging van het tarief.

3.4. Bij meer dan vijftien minuten vertraging behoudt Praktijk Deknatel het recht om de afspraak te verzetten en het gehele tarief door te berekenen.

3.5. Overmacht ontslaat de klant van bovengenoemde verplichtingen.

Persoonsgegevens en privacy

4.1. Zie voor meer informatie over persoonsgegevens en privacy het privacybeleid op de website van Praktijk Deknatel.

Tarieven en betaling

5.1. Tarieven voor behandelingen zijn vermeld op de website van Praktijk Deknatel. Productprijzen zijn zichtbaar in de salon.

5.2. Tarieven kunnen worden aangepast, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

5.3. Gemelde tarieven zijn inclusief BTW.

5.4. Betaling dient direct na de behandeling contant te geschieden.

5.5. Bij betaling via factuur geldt een termijn van 48 uur na factuurdatum op het door Praktijk Deknatel aangegeven bankrekeningnummer.

5.6. Bij niet-tijdige betaling is Praktijk Deknatel gerechtigd de wettelijke rente plus 2% rente in rekening te brengen.

5.7. Bij niet-betaling binnen één maand na factuurdatum kan een Incassobureau worden ingeschakeld, waarvan de kosten voor rekening van de klant zijn.

5.8. Betalingsverplichting wordt niet opgeschort bij klachten, tenzij Praktijk Deknatel hiermee instemt.

5.9. Aanbetalingen komen te vervallen bij annulering binnen 24 uur of no-show, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

6.1. Praktijk Deknatel kan niet voorspellen hoeveel behandelingen een klant exact nodig heeft en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

6.2. Praktijk Deknatel is niet verantwoordelijk en aansprakelijk indien een behandeling niet aanslaat of een aandoening na verloop van tijd terugkeert.

6.3. Praktijk Deknatel is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie over de algemene gezondheid van de klant.

6.4. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de klant aan Praktijk Deknatel verschuldigd is of was.

Klachten

7.1. Klachten over behandelingen of producten dienen binnen vijf dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk aan Praktijk Deknatel te worden gemeld.

7.2. Gebreken na de behandeling dienen direct na ontdekking te worden gemeld, anders vervalt aanspraak op garantie.

7.3. Praktijk Deknatel reageert binnen 5 werkdagen op klachten.

7.4. Bij gegrondheid van een klacht zal Praktijk Deknatel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

7.5. Gebreken na de behandeling door normale vermindering van resultaat of externe schade, waarvoor de klant verantwoordelijk is, vallen niet onder garantie.

7.6. Bij gegrondheid van een klacht over producten zal Praktijk Deknatel het aankoopbedrag gedeeltelijk of geheel vergoeden.

7.7. Bij onenigheid kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

Garantie

8.1. Praktijk Deknatel geeft zeven dagen garantie op behandelingen en producten.

8.2. Garantie vervalt bij kennisgeving aan de klant over het behandeling/resultaat, het gebruik van niet-adviseerde producten, het niet opvolgen van thuisverzorgingsadviezen, het niet tijdig opvolgen van medisch advies, het niet volgens specialistadvies gebruiken van producten, en huidreacties na de behandeling.

Beschadiging en diefstal

9.1. Bij schade aan meubilair, apparatuur, producten, bedrijfspand, of ruimte heeft Praktijk Deknatel recht op schadevergoeding van de klant.

9.2. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

Behoorlijk gedrag

10.1. De klant dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

10.2. Bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Praktijk Deknatel het recht de klant de toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10.3. Hygiëneregels dienen te worden gevolgd, evenals persoonlijke hygiëne regels.

Wijzigingen

11.1. Praktijk Deknatel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11.2. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de klant bekendgemaakt en treden één maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld. Bezwaar binnen één maand na bekendmaking kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Recht

12.1. Op elke overeenkomst tussen Praktijk Deknatel en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Praktijk Deknatel (www.praktijkdeknatel.nl).

12.3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Algemene voorwaarden Pedicure Praktijk Deknatel

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling, en transactie tussen Pedicure Praktijk Deknatel en een cliënt waarop Pedicure Praktijk Deknatel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Diensten

Pedicure Praktijk Deknatel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, aan Pedicure Praktijk Deknatel te melden. Bij niet-nakoming kan Pedicure Praktijk Deknatel het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Vertraging van meer dan vijf minuten kan resulteren in inkorting van de behandeling zonder wijziging van het tarief.

 1. Tarieven en betaling

Tarieven voor behandelingen zijn zichtbaar in de praktijk en op de website van Pedicure Praktijk Deknatel. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het bedrag contant of via PIN-transactie te voldoen. Bij onvoorziene omstandigheden kan de cliënt de factuur per overboeking betalen, echter enkel met voorafgaande toestemming van Pedicure Praktijk Deknatel.

 1. Persoonsgegevens en privacy

Voor een goede beroepsuitoefening dient de cliënt relevante gegevens te verstrekken. Pedicure Praktijk Deknatel neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart en behandelt deze vertrouwelijk volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

Pedicure Praktijk Deknatel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling heeft verteld. Uitzonderingen hierop zijn wettelijke verplichtingen tot informatieverstrekking.

 1. Aansprakelijkheid

Pedicure Praktijk Deknatel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie van de cliënt. Tevens is Pedicure Praktijk Deknatel niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

 1. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan de praktijkruimte en materialen. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 1. Garantie

Pedicure Praktijk Deknatel biedt een garantie van één week (7 dagen) op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten dan geadviseerd heeft gebruikt, de adviezen niet heeft opgevolgd, niet tijdig medische hulp heeft gezocht na advies, of de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 1. Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld te worden aan Pedicure Praktijk Deknatel. Pedicure Praktijk Deknatel zal binnen zeven dagen adequaat reageren op de klacht en, indien gegrond, de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 1. Gedrag

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Pedicure Praktijk Deknatel het recht de cliënt de toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.